profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI
z Kongresu Podologicznego online, III edycja
odbywającego się 17 października 2021 r., w Poznaniu

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań - wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 288 348 000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 7770000488, posiadające status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.), zwane dalej MTP.

2. DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, z siedzibą przy ul. NIP 7770000488 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

2.2.

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu https://kongrespodologiczny.pl/

2.3.

Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wykładów odbywających się w ramach Kongresu Podologicznego online, III edycja 17 października 2021 r.

2.4.

Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

2.5.

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez MTP, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

2.6.

Okres Dostępu – dostęp jednorazowy w czasie rzeczywistym Audycji lub w innym wybranym przez Użytkownika terminie, maksymalnie do 10 dni od rozpoczęcia Audycji.

2.7.

Opłata – wg zamieszczonych informacji na https://kongrespodologiczny.pl/

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

3.1.

Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

3.2.

Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://kongrespodologiczny.pl/  

3.3.

W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://kongrespodologiczny.pl/  oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych payu.com. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu payu.com. Użytkownik otrzyma kod dostępu do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu który dostępny jest na stronie https://kongrespodologiczny.pl/. Zamówienia mogą być składane godzinę przed rozpoczęciem transmisji.

3.4.

Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://kongrespodologiczny.pl/.

3.5.

Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.6.

Zakupiony kod dostępu umożliwia dostęp do usługi transmisji wykładów udostępnionych Użytkownikowi przez MTP w systemie PPV w czasie rzeczywistym lub do 10 dni po.

3.7.

W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od MTP.

3.8.

Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego.

3.9.

Zakupiony jeden kod dostępu może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

3.10.

MTP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

3.11.

Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

4. PŁATNOŚĆ

4.1.

Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu payu.com. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system payu.com.

4.2.

MTP nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie payu.com.

4.3.

Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

4.4.

W przypadku woli otrzymania faktury VAT za dokonaną płatność należy wysłać maila, podając numer płatności oraz dane do faktury, na adres beautyvision@grupamtp.pl.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.

Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych MTP.

5.2.

Regulamin dostępny jest na stronie https://kongrespodologiczny.pl/.  

5.3.

Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

5.4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2021 r.

5.5.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych MTP. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby MTP przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Każdy Użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby MTP. W celu realizacji płatności dane osobowe użytkownika zostaną udostępniane PayU SA, która jest również Administratorem Danych Osobowych.

6. REKLAMACJA

6.1.

Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
- w momencie niedostępności systemu https://kongrespodologiczny.pl lub jego awarii,
- nie otrzymania kodu aktywacyjnego

6.2.

Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie https://kongrespodologiczny.pl przy użyciu wygenerowanego kodu aktywacyjnego.

6.3.

Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od MTP.

 

6.4.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia

6.5.

Reklamacje można składać pod adresem beautyvision@grupamtp.pl

6.6.

W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

7.1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.2

W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.

7.3

W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

7.4

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres: beautyvision@grupamtp.pl.